De initiatiefnemers van Smart Beeing zijn het er over eens dat zij moeten voortbouwen op wat er al is; klein beginnen en stap voor stap uitbouwen. Om zo te werken aan het behoud en de versterking van de bijenvolken in hun natuurlijke leefomgeving.

Bijen zijn essentieel voor de mondiale voedselvoorziening en onze samenleving, maar de bijen zijn er slecht aan toe. Het is nodig om nu te investeren in het behoud en de versterking van de bijenvolken. Stichting Smart Beeing zorgt voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de bijen. Dit doet zij op een concrete, praktische en transparante manier, vanuit een zakelijk en ondernemend perspectief.

Doelstellingen

     1.      Bouw en beheer van bijenstallen

Het hoofddoel van de stichting is de bouw en het beheer van bijenstallen. Een bijenstal is een gebouw waarin bijenkasten of- korven worden geplaatst. Smart Beeing staat borg voor bijenstallen waar de bijenvolken kunnen leven, in een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

2.      Voorlichting en kennisoverdracht

Voor de bijen is het belangrijk dat er een grote verscheidenheid is aan bloeiende planten. Smart Beeing gaat met gemeenten, ondernemers en particulieren in gesprek om te werken aan verbeteringen in het groenbeheer.

     3.      Opbouw van een netwerk van betrokken ondernemers met maatschappelijk ondernemerschap

Een belangrijk doel is het vergroten van het bewustzijn van de bijenproblematiek, de impact daarvan op onze samenleving en de noodzaak om te investeren in het behoud van de bijenvolken. De stichting zal op begrijpelijke en tastbare wijze inzichtelijk maken hoe de bijenvolken direct en indirect worden bedreigd en wat de gevolgen daarvan zijn voor onze samenleving. 

     4.      Het verbeteren van de omgeving

In een tijd van afnemende overheidsbemoeienis zal de steun vooral uit het bedrijfsleven moeten komen. De stichting werkt aan een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers, die inzien dat de bijenproblematiek urgent is en willen investeren in het oplossen van de problemen. Het stimuleren van duurzame samenwerking en handel op basis van een concrete, zakelijke aanpak.

     5.      Internationale samenwerking

De stichting zal op basis van haar ontwikkelingen in eigen land, het concept doorontwikkelen ter voorbereiding op een brede internationale draagkracht. De bijensterfte is immers een acuut internationaal probleem.

 


donateurs