anbi-stempel

Smart Beeing is zeer verheugd te kunnen mededelen dat de Belastingdienst onze Stichting en haar doelstellingen, per November 2012, heeft beoordeeld als een “beoogd nut” voor onze maatschappij.

Over ANBI:
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Extra stimulans voor culturele ANBI
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij verwachten vóór het einde van 2012 hierover meer duidelijkheid. Na goedkeuring van de maatregel mogen donateurs van culturele ANBI’s de extra giftenaftrek toepassen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen.

Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben.
De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.


  • Published: 8 jaar ago on 22 november 2012
  • By:
  • Last Modified: mei 25, 2018 @ 10:07 pm
  • Filed Under: homepagenews

donateurs